Маркетинговий менеджмент: теорія, методологія, практика

Балабаниць, А. В. Інтегроване управління маркетинговою взаємодією: імперативи, методологія, механізми : монографія. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2010. - 509 с.


Розглянуто теоретичні і практичні аспекти формування системи маркетингової взаємодії підприємства як об’єкту інтегрованого управління., визначено її ключові компоненти і структурні зв’язки. Запропоновано науково-методологічні підходи до діагностики процесів маркетингової взаємодії підприємств із споживачем, бізнес-партнерами, конкурентами.


Балабанова, Л. В. Маркетинг підприємства : навч. посіб. : рекоменд. М-вом освіти і науки України для студ. вищ. навч. закл.. - К.:Центр учбової літератури, 2012. - 612 с.


Метою навчального посібника є забезпечення теоретичної, методичної і практичної підготовки студентів економічних спеціальностей до здійснення маркетингової діяльності в підприємстві.


Балабанова, Л. В. Стратегічне управління маркетинговими комунікаціями : монографія. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2012. - 179 с.


У монографії визначено теоретичні засади та концептуальні основи стратегічного управління маркетинговими комунікаціями. Запропоновано науково-методичні підходи до проведення стратегічного моніторингу комунікаційного клімату, діагностики процесу стратегічного управління маркетинговими комунікаціями та аудиту портфелю стратегій маркетингових комунікацій підприємства.


Балабанова, Л. В. Стратегічне управління маркетинговою діяльністю : монографія. - Донецьк:ДонНУЕТ, 2012. - 250 с.


 У монографії визначено теоретичні засади та концептуальні основи стратегічного управління маркетингом, запропоновано науково-методичні підходи до проведення діагностики архітектури, оцінки організації та аудиту стратегічного управління маркетинговою діяльністю. Особливу увагу приділено інтегрованій системі стратегічного управління маркетинговою діяльністю підприємства та механізму реалізації маркетингової стратегії підприємства.


Балабанова, Л. В.    Бренд-менеджмент підприємств на основі маркетингу : рекоменд. М-вом освіти і науки, молоді та спорту України як навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2011. - 289 с.


У навчальному посібнику розглянуто концептуальні основи бренд–менеджменту підприємств в умовах маркетингової орієнтації, наведено основні алгоритми, моделі, методики та методичні підходи щодо діагностики бренд-менеджменту підприємств, а також матриці вибору стратегій щодо формування стратегічного набору управління брендом підприємств.


Балабанова, Л. В. Маркетинг : підручник : затв. М-вом освіти і науки України. - К.:КНЕУ, 2011. - 543 с.


В основу 3-го видання підручника покладено багаторічний досвід автора у викладанні маркетингу студентам ВНЗ. Складається з чотирьох частин (парадигма маркетингу, маркетингові можливості, комплекс маркетингу, управління маркетинговими зусиллями)  та 15 розділів. Підручник розрахований на студентів, аспірантів та викладачів ВНЗ.


Балабанова, Л. В. Стратегічний маркетинг : [у 2 т.] : рекоменд. М-вом освіти і науки, молоді та спорту України як підруч. для студ. вищ. навч. закл. - Т. 1. - Донецьк, 2011. - 334 с.


Балабанова, Л. В. Стратегічний маркетинг : [у 2 т.] : рекоменд. М-вом освіти і науки, молоді та спорту України як підруч. для студ. вищ. навч. закл. - Т. 2. - Донецьк, 2011. - 318 с.


Підручник підготовлений з метою сприяння підвищенню усвідомленості суті та методології стратегічного маркетингу студентами економічних спеціальностей. Він також є практичним помічником у прийнятті стратегічних маркетингових рішень керівниками і спеціалістами підприємств.


Балабанова, Л. В. Управління збутовою політикою : навч. посіб. : рекоменд. М-вом освіти і науки України для студ. вищ. навч. закл.. - К.:Центр учбової літератури, 2011. - 240 с.


У навчальному посібнику розглянуто теоретичні аспекти формування збутової політики у підприємстві, наведено характеристику збутової політики підприємства як основи забезпечення управління збутовою політикою, висвітлено процес управління збутовою політикою підприємства.


Балабанова, Л. В. Стратегія і тактика управління фірмою : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] : рекомендовано М-вом освіти і науки України. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2010. - 398 с.


У навчальному посібнику викладено основні положення розробки стратегії і тактики підприємств, створення ефективного механізму їх реалізації. Висвітлено основи розробки стратегій управління бізнес-позицією підприємства та його внутрішнім потенціалом., розглянуто етапи процесу розробки стратегій і процедуру прийняття стратегічних рішень; викладено основи формування реалізації стратегій. Розглянуто питання управління реалізацією стратегії і тактики; представлено методичні підходи до оцінки ефективності реалізації стратегій підприємств.


Балабанова, Л. В.    Управління маркетинговою діяльністю підприємства : монографія. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2010. - 184 с.


Монографію присвячено  теорії управління маркетингом, методології його дослідження, вдосконаленню управління маркетинговою діяльністю на сучасному етапі трансформації економіки України. У монографії висвітлено специфіку та проблеми маркетингової діяльності підприємства, розроблено методологію управління маркетинговою діяльністю підприємства.


Балабанова, Л. В. Маркетинг відносин : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : рекоменд. М-вом освіти і науки України. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2010. – 381 с.


Висвітлено актуальні проблеми застосування маркетингу відносин, визначено його можливості і значення функціонування підприємств на сучасному етапі розвитку суспільства. Особливу увагу приділено комплексній маркетинговій системі взаємодії підприємства та стратегіям управління маркетингом відносин.


Балабанова, І. В.    Управління конкурентною раціональністю : монографія. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2008. - 358 с.


У монографії обґрунтовано концепцію конкурентної раціональності діяльності підприємств, розглянуто еволюцію моделей і концепцій ринкової конкуренції, визначено роль конкурентних відносин у формуванні конкурентного клімату, сутність конкурентного потенціалу в умовах маркетингової орієнтації підприємств, визначено концепції. конкурентної раціональності. Запропоновано науково-методичні підходи до діагностики конкурентного потенціалу, конкурентної компетентності системи маркетингового менеджменту підприємств.


Друкер, Питер,Ф.   Задачи менеджмента в ХХ1 веке : Пер. с англ.. - М.:Изд. дом "Вильямс", 2003. - 272с.


Книга классика современного менеджмента посвящена глобальным проблемам, с которым столкнется мировая экономика и все человечество в ХХІ  веке.


Маркетинг: теорія і практика : зб. наук. праць . - Вип. № 17. - Луганськ, 2011. - 316 с.


Статті збірника присвячені головним теоретичним питання маркетингу та досвіду реалізації функцій маркетингу у практиці вітчизняних підприємств. Розглядаються такі питання: вивчення кон’юктури ринку; маркетингові дослідження; оцінка конкурентоспроможності;  товарна та інноваційна політика; логістика;управління маркетингом.


Міжнародний маркетинг : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. - Л.:Магнолія 2006, 2011. - 384 с.


Розкриваються тенденції процесу розвитку світогосподарських зв’язків, форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем маркетингу.


Наукова школа маркетингового менеджменту: 20 років творчої діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 14 верес. 2011 р.. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2011. - 251 с.


До збірника увійшли тези доповідей науковців, аспірантів, викладачів, студентів українських ВНЗ, які відображають результати самостійних наукових досліджень з питань маркетингового менеджменту.


Оліфіров, О. В.    Інформаційні ресурси і комунікації в управлінні асортиментом торговельних мереж : монографія. - Донецьк:ДонНУЕТ, 2012. - 220 с.


В монографії розкрито теоретичні, методичні та практичні положення щодо формування і використання інформаційних ресурсів і комунікацій у процесі впровадження сучасної системи управління товарним асортиментом торговельних мереж. Розроблено концепцію інформаційно-комунікаційної системи управління асортиментом на засадах категорійного менеджменту.


Сардак, О. В. Управління  персонал-маркетингом: ідеогенез, інструментарій, синергія : монографія. - Донецьк:ДонНУЕТ, 2012. - 664 с.


У монографії розкрито ідеогенез та зміст управління  персонал-маркетингом, його роль у системі маркетингового менеджменту, обґрунтовано концепцію управління персонал-маркетингом. Особливу увагу приділено питанням реалізації інтегрованого підходу до управління персонал-маркетингом.


Фидельман, Г. Альтернативный менеджмент: Путь к глобальной конкурентоспособности. - М.:Альпина Бизнес Букс, 2005. - 186с.


Авторы рассказывают о своем опыте преобразования  компании в организацию, реализующую на практике подход к менеджменту доктора Э.Деминга, принципы «фанки-фирмы», концепцию «бережливого производства», методы «кайдзен», другие родственные идеи.