Управління підприємством в сучасних умовах

Автоматизовані системи управління підприємством з використанням програмного забезпечення СП "Парус-Україна"; стан, проблеми, перспективи : зб. тез доп. сьомої всеукр. наук.-прак. конф. для викл., асп. та молодих вчених 18 трав. 2011 р.. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2011. - 128 с.


У збірнику представлені матеріали з проблем автоматизації роботи підприємств, а також використанні новітніх технологій в навчадбному процесі.


Аптекарь, С. С.    Управление капиталом предприятия : монография. - Донецк:[ДонНУЭТ], 2012. - 184 с.    


Монография посвящена углубленной разработке научно-методических положений по управлению формированием и использованием капитала предприятия.


Березін, О. В.    Управління потенціалом підприємства : навч. посіб. : рекоменд. М-вом освіти і науки України. - Л.:Магнолія 2006, 2011. - 308 с.


Розглянуто теоретичні, методичні  та практичні аспекти формування та вдосконалення системи управління потенціалом підприємства, яка забезпечує високий рівень ефективності всіх напрямів його діяльності, дозволяє сформувати систему знань щодо учправління різними складовими потенціалу підприємства, опанувати новітні методи управління потенціалом підприємства за вартісними критеріями, набути вмінь управління результативністю використання потенціалу підприємства та антикризового  управління ним.


Березін, О. В.  Стратегія підприємства : навч. посіб. : рекомендовано М-вом освіти і науки України. - К.:Ліра-К, 2010. - 224 с.


Розглядаються теоретико-методологічні та практичні засади опрацювання та реалізації стратегії підприємств. Авторами висвітлено концепції та поняття стратегії, формування місії та цілей підприємства, оцінювання зовнішнього середовища та його впливу на можливості реалізації стратегій. У посібнику приділено значну увагу методиці діагностики стану підприємства у конкурентному середовищі, оцінка його ринкових позицій з метою забезпечення ефективності функціонування у довготривалій перспективі. Передбачено тестовий контроль і практичні заняття.


Гордієнко, П. Л. Стратегічний аналіз : навч. посіб. : рекоменд. М-вом освіти і науки України для студ. вищ. навч. закл.. - К.:Алерта, 2011. - 520 с.


В умовах розвитку в Україні ринкових відносин на фоні глобалізації світової економіки та переходу до доби інформаційного суспільства узагальнення досвіду стратегічного аналізу стає вкрай актуальним.
Курс «Стратегічний аналіз» підготовлений для вивчення за магістерськими програмами з економічних спеціальностей.


Економіка і управління в умовах глобалізації : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 1-7 груд. 2010 р. : присвяч. 90-річчю ДонНУЕТ : у 3 т. -  Донецьк, 2010.


До збірника увійшли наукові доповіді викладачів та молодих вчених українських вузів, які відображають результати наукових досліджень з питань економіки і управління.


Економіка та стратегія розвитку підприємств : монографія. - Житомир, 2010. - 284 с.


Колективна монографія  містить наукові праці авторів-переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Економіка підприємства та управління виробництвом», що відображають теоретико-методологічні засади та практичні рекомендації щодо забезпечення розвитку підприємств в умовах світової фінансово-економічної кризи та переходу на інноваційну модель розвитку економіки України.


Економіка торговельного підприємства : рекоменд. М-вом освіти і науки, молоді та спорту України як навч. посіб. для студ. навч. закл. III-IV рівнів акредитації. - Донецьк:ДонНУЕТ, 2012. - 335 с.


Навчальний посібник – систематизований виклад сучасних економічних питань діяльності торговельного підприємства. Десять розділів посібника розподілено на три змістових модулі. Посібник містить контрольні питання, тести та приклади вирішення ситуацій..


Економічна стратегія розвитку підприємств : монографія. - Житомир:[ЖДТУ], 2009. - 326 с.


У монографії систематизовано наукові доробки авторів-учасників науково-практичної конференції ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Економіка підприємства та управління виробництвом», розкриваються теоретико-методологічні засади та практичні рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування різних сфер економіки України.


Жамойда, О. А. Організація управління конкурентоспроможністю промислових підприємств : монографія. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2009. - 319 с.


Монографія присвячена узагальненню і розвитку науково-методичних основ організації управління конкурентоспроможністю промислового підприємства. Подано теоретичні положення з проблеми, аналітичні викладки на основі даних хлібопекарської галузі України, Донецької області і окремих промислових підприємств та сформульовано рекомендаційні заходи.


Ивакина, И.    Сбалансированная система показателей. - Х.:"Фактор", 2007. - 176с.


Концепцію збалансованої системи показників було розроблено на початку 90-х років ХХ століття командою дослідників Гарвардської бізнес-школи під керівництвом професора Роберта Каплана. У книзі розглядаються деякі важливі аспекти стратегічного обліку, критерії оцінок результатів діяльності підприємства, розробка, упровадження  та обслуговування збалансованої системи показників, а також питання стратегічного управління за допомогою збалансованої системи показників


Іванова, Н. Ю. Економічна теорія управління фірмою  : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. - К.:Центр учбової літератури, 2010. - 264 с.


Розглянуто засоби практичного використання економічної теорії для вирішення реальних проблем і прийняття ефективних управлінських рішень. Питання, що розглядаються дозволяють глибоко зрозуміти основні фактори, які визначають стан і розвиток сучасного бізнесу, а також ефективно впливати на них.


П'ятницька, Г. Т.    Управління підприємством в епоху глобалізму : монографія. - К.:Логос, 2006. - 568с. 


Розглянуто теоретичні і практичні аспекти формування стратегії підприємства в умовах конкуренції  як в межах національного,  так і міжнародного ринку; запропонований новий підхід до формування стратегій розвитку підприємства з використанням матричних та економіко-математичних методів.

Для науковців, викладачів, керівників та спеціалістів підприємств.

Садєков, А. А.  Стратегічне управління підприємством. Управління змінами : навч. посіб. [для студ. спец. 8.050107, 7.050107 ден. і заоч. форм навч.] : [рекомендовано М-вом освіти і науки України]. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2010. - 414 с.


Головний акцент при викладенні матеріалу зроблено на висвітленні найбільш наближених до практики аспектів управління змінами з огляду на загальне системне розуміння процесу стратегічного управління підприємством.


Сумець, О. М. Оцінка конкурентоспроможності сучасного промислового підприємства : навч.-практ. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. - К.:Професіонал, 2009. - 280 с.


Викладено теоретичне підґрунтя вирішення проблем оцінки й моделювання рівня конкурентоспроможності товарів та підприємств, а також взаємозв’язку між ними. Особливу увагу приділено  формалізації та моделюванню процесів формування, оцінки та аналізу чинників конкурентоспроможності сучасного промислового підприємства на прикладі машинобудівних підприємств.


Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. праць з проблем торгівлі і громад. харчування . - Вип. 34. - Донецьк, 2012. - 626 с. 


Розглянуто питання сучасної стратегії реформ у торгівлі, стабілізації економіки галузі і відновлення економічного зростання та поліпшення на цій основі добробуту людей. Висвітлено питання щодо підвищення інвестиційної привабливості підприємств, забезпечення інтеграції української економіки  в структурі світового економічного простору.


Управління конкурентоспроможністю підприємства : підручник : рекоменд. М-вом освіти і науки України для вищ. навч. закл.. - Х.:ІНЖЕК, 2010. - 320 с. 


Розглядаються загальні риси та особливості управління конкурентоспроможністю підприємства із застосуванням принципів стратегічного управління. Приділено увагу особливостям здійснення моніторингу і оцінки конкурентоспроможністю підприємства, обґрунтуванні та розробці конкурентної стратегії, визначенню факторів впливу на конкурентні переваги підприємства та формування організаційно-економічного механізму  управління його  конкурентоспроможністю  


Управління підприємством: проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали ІУ Міжнар. наук.-практ. конф., 1-3 жовт. 2009 р. , Севастополь, Україна. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2009. - 395 с.


До збірника увійшли наукові доповіді українських та зарубіжних науковців, які відображають результати наукових досліджень економічних механізмів управління підприємствами, інноваційного й інвестиційного менеджменту на підприємствах.


Фатхутдінов, Р. А. Управління конкурентоздатністю організації : підруч. для студ. вищ. навч. закл.. - К.:Кондор, 2009. - 470 с.


Дослідження показують, що найважливішим фактором підвищення ефективності використання потенціалу країни в даний час є підвищення якості управлінських рішень, що, як відомо, розробляються економістами і менеджерами. Тому, забезпечення конкурентноздатності керівників, економістів і менеджерів є головною умовою підвищення конкурентноздатності організації.


Фролова, Л. В. Управління витратами обігу торговельних підприємств на основі компетентнісного підходу : [монографія]. - Донецьк:Вебер, 2009. – 223 с.


Монографія присвячена розробці теорії, методології та методики управління витратами обігу торговельних підприємств. Запропоновано концептуальну модель управління витратами, висвітлено науково-методичний підхід до діагностики ефективності управління витратами обігу та визначення резервів їх оптимізації. Побудована загальна матриця ефективності управління витратами обігу і взаємозв’язку між загальною та функціональними стратегіями.


Фролова, Л. В. Ефективність управління фінансовими результатами торговельних підприємств : монографія. - Донецьк:Ноулідж, 2011. - 187 с.  


Монографія присвячена розробці теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами торговельних підприємств. У роботі розкрито методичні засади діагностики фінансових результатів підприємства, які ґрунтуються на матричному підході до оцінки ефективності і враховують динамічну модель розвитку основних показників торговельного підприємства. Розроблено матрицю визначення типу стратегії управління фінансовими результатами, на основі якої здійснено стратегію позиціювання торговельних підприємств.


Шаруга, Л. В. Економічне проектування : рекоменд. М-вом освіти і науки, молоді та спорту України як навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. - Донецьк:ДонНУЕТ, 2012. - 225 с.


Навчальний посібник включає: основні теоретичні положення, формули для аналітичних розрахунків; форми таблиць, які рекомендуються для оформлення результатів рішення; рекомендації з формулювання висновків, тести для підготовки до модульного  контролю.